tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Przezesa Zarządu LSM
Rada Nadzorcza
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie ul. Sułkowskiego 46,
działając na podstawie Statutu LSM § 83 ust.1 pkt. 15,
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA
1. Wykształcenie wyższe.
2. Staż pracy minimum 10 lat w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych.
3. W pełni korzystanie z praw publicznych.
4. Niekaralność.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych.

II WYMAGANIA POŻĄDANE
1. Znajomość podstaw funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
2. Preferowane wykształcenie: wyższe ekonomiczne, wyższe prawnicze, wyższe budowlane.
3. Umiejętności organizatorskie.
4. Licencja zarządcy nieruchomości.

III WYMAGANE DOKUMENTY
1. CV + list motywacyjny.
2. Kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej.
3. Kopie dokumentów stwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia.
4. Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych.
5. Oświadczenie o niekaralności i braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych.
6. Oświadczenie, że nie toczy się wobec kandydata żadne postępowanie karne.
7. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Leszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą
    w Lesznie (64-100) przy ul. Sułkowskiego 46, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
    konkursu zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
    z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Oferty zamknięte w kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESZNIE”
należy składać w sekretariacie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 31 grudnia 2014 roku do godz. 1200.
- Nie przyjmuje się dokumentów przysłanych pocztą.
- Po weryfikacji dokumentów Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmów.
- Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zastrzega sobie prawo unieważnienia „Konkursu
  na stanowisko Prezesa Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie”.