Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 04.02.2016
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  I  Roboty remontowe:

  1. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej typowej.
  2. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej nietypowej.
  3. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV.
  4. Roboty drogowe - ułożenie, wymiana nawierzchni dróg, chodników, parkingów;
                                 naprawa dróg po zimie.
  5. Roboty dekarskie - remonty kapitalne pokrycia dachów, naprawy punktowe.
  6. Roboty instalacyjne - bieżące remonty instalacji i sieci gazowych, wod.-kan., c.o. i c.w.u.
  7. Roboty malarskie - malowanie klatek schodowych, piwnic i bram garażowych.
  8. Roboty murarskie - remont balkonów, elewacji, posadzek, kominów.
  9. Roboty termomodernizacyjne - docieplenie budynku mieszkalnego.
10. Modernizacja maszynowni dźwigów osobowych w budynkach XI-kondygnacyjnych.
11. Boisko osiedlowe - modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą
                                 i urządzeniami rekreacyjnymi.
12. Doposażenie boiska przy ul. Sułkowskiego.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 29.02.2016 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 29.02.2016 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).
Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Dokumentację przetargową należy pobrać poprzez linki podane niżej od dnia 04.02.2016 r.

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie
Prawo zamówień publicznychi jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej LSM nr 18/2015 z dnia 20 maja 2015 roku.
Zamawiający - Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu robót bez podania przyczyn.

                                                                                        Zarząd
                                                     Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
Dokumentacja przetargowa do pobrania
Roboty remontowo-budowlane
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05