Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 16.02.2017
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Roboty drogowe - inwestycje i wymiana nawierzchni dróg, chodników, parkingów;
                                naprawa dróg po zimie.
  2. Roboty instalacyjne - inwestycje i awaryjne remonty instalacji i sieci gazowych, wod.-kan.,
                                    c.o. i c.w.u.
  3. Roboty murarskie - remont balkonów, elewacji, posadzek, kominów.
  4. Roboty malarskie - malowanie klatek schodowych i piwnic.
  5. Place zabaw - uzupełnienie urządzeń zabawowych.
  6. Modernizacja maszynowni dźwigów osobowych w budynkach XI-kondygnacyjnych.
  7. Roboty dekarskie - remonty kapitalne pokrycia dachów, naprawy punktowe.
  8. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej drewnianej nietypowej.
  9. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej na PCV.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 14.03.2017 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2017 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).
Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Dokumentację przetargową należy pobrać poprzez linki podane niżej od dnia 16.02.2017 r.

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie
Prawo zamówień publicznychi jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej LSM nr 18/2015 z dnia 20 maja 2015 roku.
Zamawiający - Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu robót bez podania przyczyn.

                                                                                        Zarząd
                                                     Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
Dokumentacja przetargowa do pobrania
Roboty remontowo-budowlane
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05