Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego z dnia 16.02.2017 r.
w sprawie treści SIWZ dot. wymiany stolarki okiennej na PCV i robót murarskich
Data ogłoszenia: 07.03.2017
1. Pytanie
Dotyczy wymiany okien w lokalach użytkowych.
W SIWZ znajduje się zapis o szybie bezpiecznej U-1,1. Proszę o podanie czy szyba ma być 1-stronnie, czy 2-stronnie bezpieczna oraz czy należy ją uwzględnić we wszystkich oknach przewidzianych do wymiany.
Odpowiedź Zamawiającego
W SIWZ jednym z warunków wymiany stolarki okiennej w lokalach użytkowych na stolarkę PCV z zastosowaniem szyb U-1,1 W/m2K jest zastosowanie szyb bezpiecznych.
W określeniu szyby bezpiecznej rozumiemy szybę warstwową sklejoną jedną warstwą folii.
Ponieważ obecnie nazwa szyby bezpiecznej obejmuje dużo szerszy zakres produktów, dopuszczamy zastosowanie szyb o zwiększonych parametrach bezpieczeństwa, jednakże nie uwzględniamy zastosowania droższej szyby w wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powyższe dotyczy również współczynnika przenikania ciepła.
Szybę bezpieczną jw., należy zastosować we wszystkich oknach wg załączonego do Specyfikacji wykazu.

2. Pytanie
Dotyczy robót murarskich różnych.
Czy remont balkonu można wycenić tylko ceną ryczałtową?
Czy zgodnie z pkt. 5 dot. naprawy balkonów należy wymienić próg drzwi balkonowych?
Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie ze SIWZ pkt. 6-1.2, na każdy rodzaj balkonów i rusztowań należy sporządzić kosztorys metodą szczegółową.
Zgodnie z pkt. 5. dot. naprawy balkonów, należy wymienić opierzenie balkonów i opierzenie progu drzwi balkonowych.

                                                                                        Zarząd
                                                     Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05