Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 23.05.2018
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty konserwacyjne i renowacyjne terenów zieleni, odśnieżanie i zabezpieczanie dróg i chodników w okresie zimowym.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 18.06.2018 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).
Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Dokumentację przetargową należy pobrać poprzez linki podane niżej od dnia 23.05.2018 r.

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie
Prawo zamówień publicznychi jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej LSM nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku.
Zamawiający - Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu robót bez podania przyczyn.

                                                                                        Zarząd
                                                     Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
Dokumentacja przetargowa do pobrania
Roboty konserwacyjne i renowacyjne terenów zieleni, odśnieżanie i zabezpieczanie dróg i chodników w okresie zimowym
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05