Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 12.02.2020
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Roboty drogowe - remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów;
                                naprawa dróg po zimie.
  2. Roboty instalacyjne - remonty instalacji i sieci gazowych, wod.-kan., c.o. i c.w.u.
                                    oraz usuwanie awarii.
  3. Roboty murarskie - remont balkonów, posadzek, poszerzenie otworów drzwiowych.
  4. Roboty malarskie - malowanie klatek schodowych, piwnic oraz usuwanie glonów z elewacji.
  5. Modernizacja maszynowni dźwigów osobowych w budynkach XI-kondygnacyjnych.
  6. Roboty dekarskie - remonty pokrycia dachów, naprawy punktowe.
  7. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, PCV i stalowej.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 10.03.2020 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).
Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Dokumentację przetargową należy pobrać poprzez linki podane niżej od dnia 13.02.2020 r.

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie
Prawo zamówień publicznychi jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej LSM nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku.
Zamawiający - Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu rzeczowego robót bez podania przyczyn.

                                                                                        Zarząd
                                                      Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
Dokumentacja przetargowa do pobrania
Roboty remontowo-budowlane
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05