Procedura przetargowa zakończona!
Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 06.02.2014
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  I  Roboty remontowe:

  1. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej typowej.
  2. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej nietypowej.
  3. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV i stal.
  4. Roboty drogowe - ułożenie i wymiana chodników i nawierzchni, naprawa dróg po zimie.
  5. Roboty dekarskie - remonty kapitalne pokrycia dachów, naprawa punktowa.
  6. Roboty instalacyjne - remont instalacji i sieci gazowych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i c.w.u.
  7. Roboty malarskie - malowanie klatek schodowych, piwnic, bram garażowych
                                 oraz elewacji budynku usługowego.
  8. Place zabaw - dostawa i montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem.
  9. Roboty murarskie - naprawa balkonów, posadzek, tynków, kominów.
10. Roboty posadzkowe - wymiana posadzek w lokalach mieszkalnych.
11. Roboty elektryczne - montaż instalacji przeciwoblodzeniowej na budynkach mieszkalnych.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 28.02.2014 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2014 r. o godz. 9:15
w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).
Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Dokumentację przetargową należy pobrać poprzez linki podane niżej od dnia 06.02.2014 r.

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie "Prawo zamówień publicznych" i jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej LSM nr 35/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.
Zamawiający - Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu robót bez podania przyczyn.

                                                                                        Zarząd
                                                     Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
Dokumentacja przetargowa do pobrania
Roboty remontowo-budowlane
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05