Procedura przetargowa zakończona!
Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 29.08.2015
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie ogłasza VI przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej w użytkowaniu wieczystym i budynku stanowiącego odrębny przedmiot własności położonej w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej 1a.

1. Lokalizacja:
Leszno, ul. Grunwaldzka 1a.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 22/4 na ark. m. 91 o łącznej powierzchni 0,3624 ha - KW nr PO1L/00018529/3.
3. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, wybudowanym w roku 1984 w technologii szkieletowej stalowej z dachem płaskim, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z trzema windami towarowymi wycofanymi z eksploatacji. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.384,50 m2, powierzchnia zabudowy 800,0 m2, kubatura 9.401,0 m3. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania i odgromową. Teren uzbrojony w przyłącze energii elektrycznej, gazowe, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze MPEC.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem 148U w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
5. Cena wywoławcza nabycia nieruchomości: 1.550.000,00 zł.
Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z § 13 ust.1 pkt.11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Wymaga się złożenia oferty cenowej zgodnie z regulaminem przetargu.
6. Termin i miejsce składania ofert: 06.10.2015 r., godz. 12:00, sekretariat Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, ul. Sułkowskiego 46.
7. Termin i miejsce przetargu: 06.10.2015 r., godz. 12:15, sala konferencyjna Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, ul. Sułkowskiego 46.
8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 155.000,00 zł wymagalne na koncie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie nr 53 1020 3088 0000 8902 0003 8109 w PKO B.P. S.A. w Lesznie do dnia 05.10.2015 roku.
9.
Dane teleadresowe: Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Spraw Członkowskich Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, pok. nr 15, telefon: (65) 529-58-49, (65) 529-58-16 wewn. 36 oraz na tablicy ogłoszeń i witrynie internetowej pod adresem
www.lsmleszno.com.pl/przetargi.

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu bez podania przyczyn.

                                                                       Zarząd
                                      Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05