tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE

I. ZMIANY JUŻ WPROWADZONE

1. Zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym:
    a) zmiana wysokości wypłacanej pracownikom premii z 30% na 20% liczonej od płacy zasadniczej,
    b) likwidacja premii od dodatku funkcyjnego,
    c) likwidacja dodatku za staż pracy,
    d) zmniejszenie z 90% na 80% wynagrodzenia za czas choroby,
    e) zmniejszenie wysokości przysługujących nagród jubileuszowych:
        - za 15 lat pracy z 100% na 50%,
        - za 20 lat pracy z 150% na 75%,
        - za 25 lat pracy z 200% na 100%,
        - za 30 lat pracy z 250% na 150%,
        - za 35 lat pracy z 300% na 200%,
        - za 40 lat pracy z 350% na 250%,
        - za 45 lat pracy z 400% na 300%,
        - za 50 lat pracy z 450% na 350%
        liczonej od płacy zasadniczej.
    f) zmniejszenie wysokości przysługującej odprawy emerytalnej w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia powiększonego o
        kwotę przysługującą za lata przepracowane w spółdzielni:
        - do 10 lat pracy z 100% na 0%,
        - po 10 latach pracy z 200% na 100%,
        - po 15 latach pracy z 300% na 0%,
        - po 20 latach pracy z 400% na 200%,
        - po 25 latach pracy z 500% na 0%,
        - po 30 latach pracy z 600% na 300%,
        - po 35 latach pracy z 700% na 0%,
        - po 40 latach pracy z 800% na 400%,
        - po 45 latach pracy z 900% na 0%,
        liczonej od kwoty 1.100 zł.

2. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych pozwala na korzystanie z dofinansowania do ich wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rocznie jest to kwota ok. 100.000 zł. Dzięki temu koszty na m2 powierzchni użytkowej mieszkania są niższe o około 0,03 zł.

3. Podjęte w latach wcześniejszych decyzje o rozpoczęciu procesu termomodernizacji mają na celu obniżenie w przyszłości opłat za mieszkania. Ograniczenie strat ciepła pozwoli uzyskać oszczędności, które w odpowiednim czasie zrekompensują poniesione na ten cel wydatki. Oszczędności w zużyciu energii cieplnej po ociepleniu budynków pozwalają na umniejszenie opłat za ogrzewanie lokali, a to z kolei rekompensuje wzrost naliczeń wpłat na fundusz remontowy. Po spłacie kredytu na docieplenie stawki na fundusz remontowy ulegną znacznemu obniżeniu. Zwracamy uwagę, że nie ma takich źródeł finansowania, aby po zrealizowaniu zadania bez spłaty poniesionych wydatków osiągnąć od razu korzyści finansowe. Najpierw trzeba sfinansować koszty a dopiero później zbierać profity.

4. Montowanie urządzeń do elektronicznego odczytu liczników zimnej i ciepłej wody. W przyszłości wykorzystywane będą do odczytów podzielników centralnego ogrzewania. Pozwoli to zlikwidować koszty odczytów liczników wody i c.o., a dzięki posiadanemu programowi i pełnemu monitoringowi wyeliminować nielegalny pobór wody i zminimalizować koszty tzw. wody nierozliczonej.

5. W związku z rosnącą popularnością i dostępnością do Internetu, zwróciliśmy się z ankietą do mieszkańców w sprawie rezygnacji z otrzymywania książeczek mieszkaniowych.
Zmniejszy to koszty wydruku książeczek mieszkaniowych oraz wpłynie na obniżenie wysokości prowizji płaconej przez spółdzielnię od wpłat gotówkowych dokonywanych przez mieszkańców z tytułu opłat za mieszkanie.

6. Przekazaliśmy do Urzędu Miasta Leszna boisko sportowe położone przy zbiegu ulic Westerplatte-Grunwaldzka. Nie będzie kosztów utrzymania boiska. Ponadto wystąpiliśmy do Urzędu Miasta Leszna o rekompensatę kosztów, jakie ponieśliśmy przez ok. 30 lat na utrzymanie boiska. Rekompensata miałaby być w postaci ułożenia nowej nawierzchni na boisku przy ulicy Armii Krajowej.

7. Lokowanie chwilowo wolnych środków rachunku bieżącego na lokacie nocnej, co pozwala uzyskać korzyści w kwocie ok. 30.000 zł rocznie na pokrycie kosztów ogólnych. tj. 0,01 zł/m2 pow. użytk. mieszk. Oprócz tego wolne środki lokowane są na lokacie terminowej bez ponoszenia kosztów w przypadku zerwania lokaty.

II. DZIAŁANIA PLANOWANE

1. Zarząd rozpoczął procedury negocjacyjne z Urzędem Miasta Leszna mających na celu sprzedaż terenów znajdujących się w nierucho-mości 22, co pozwoli wyeliminować koszty utrzymania dróg i zmniejszy obciążenia podatkowe, koszty odśnieżania i utrzymania zieleni tej nieruchomości. W przypadku odmowy wystąpimy do Urzędu Miasta Leszna o służebność przejścia i przejazdu.

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu sprzedaż pawilonu handlowego przy ul. Grunwaldzkiej 1a. Środki uzyskane ze sprzedaży pozwolą na przyspieszenie wymian przez spółdzielnię i refundacji kosztów wymian we własnym zakresie stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg, co w kolejnych latach wpłynie na obniżenie stawek na fundusz remontowy.

3. Zarząd jest w trakcie przygotowań w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, przejścia i przejazdu od firm posiadających swoje media (budowle) na terenach spółdzielni.

4. Zarząd zmienił operatorów dostarczających energię elektryczną do lokali użytkowych oraz części wspólnych (liczniki administracyjne) w budynkach mieszkalnych. Oszczędność w roku 2012 wyniosła 2.000 zł a przewidywana oszczędność w roku 2013 wyniesie 7.500 zł.

5. Zarząd zaproponuje właścicielom 80 mieszkań, posiadających piece, trzony, kotły węglowe, możliwość skorzystania z dotacji finansowej z budżetu Miasta Leszna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości do 3.000,00 zł na lokal mieszkalny. Dotacja dotyczy wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe lub olejowe, bądź na przyłączeniu obiektu budowlanego do zewn. sieci c.o.
Oszczędności finansowe dla tych nieruchomości będą znaczne z związku wykreśleniem z planów remontów pozycji roboty zduńskie. Mieszkańcy na własny koszt i przy udziale dotacji zmodernizują ogrzewania etażowe na swoich nieruchomościach i w całości przejmą za nie odpowiedzialność.

6. Zarząd ogłosi przetarg na dzierżawę niewykorzystanych terenów przez mieszkańców na płatne miejsca parkingowe (os. Przyjaźni, os. Przylesie, ul. Armii Krajowej, ul. Rumuńska).

7. Zarząd przystąpił do badania możliwości wyegzekwowania opłat od MPEC w Lesznie z tytułu użytkowania pomieszczeń spółdzielni - węzły cieplne.

8. Zarząd dokona analizy kosztów i porównania warunków i cen usług pocztowych Poczty Polskiej i operatora pocztowego InPost. W razie korzystnej oferty nastąpi zmiana operatora.

9. Zarząd wprowadzi obligatoryjne naliczenia odsetek od nietermino-wych wpłat za mieszkania i lokale użytkowe. Wymaga to zmian w systemie Granit poprzez wprowadzenie funkcji automatycznego naliczania odsetek.

10. Od marca 2013 roku Zarząd wprowadza regularne, odbywane raz w tygodniu, rozmowy z dłużnikami. Powinno to doprowadzić do lepszej ściągalności należności i zmniejszenie zadłużenia Spółdzielni.