W Dz.U. z 29 września 2020 r. pod poz. 1667 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
W myśl wprowadzonych zmian, termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych, w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, został przedłużony do dnia odbycia walnego zgromadzenia spółdzielni, co powinno nastąpić w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz. 568), zgodnie z zapisem art. 90 i art. 91 zmieniającej ustawy - termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony w przeciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie został wyznaczony nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie.
Z dniem 4 maja 2021 r. zostało otwarte okienko podawcze (na piętrze - wejście od strony kiosku), w którym można złożyć lub odebrać przygotowane wcześniej dokumenty oraz skontaktować się w sprawach niecierpiących zwłoki z pracownikiem konkretnego działu.
Każda osoba chcąca skorzystać z tej formy komunikacji musi mieć założone jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną obsługa interesantów odbywać się będzie nadal w formie telefonicznej oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej: sekretariat@lsmleszno.com.pl.
Pisma i wnioski można również wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.
Aktualne numery telefonów do siedziby Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46
  (65) 529-58-49
  (65) 529-58-16
  (65) 529-57-05
Aktualne numery telefonów do Administracji Osiedla przy ul. Luksemburskiej 12
  (65) 526-81-58
  (65) 526-88-59
  (65) 526-88-08
Szanowni Mieszkańcy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

Zarząd LSM w Lesznie, działając na podstawie decyzji rządowej o stanie zagrożenia epidemicznego, wprowadza znaczne ograniczenia dotyczące bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania spółdzielnia pracuje:
1. Siedziba spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46
    poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:00-15:00
    tel. (65) 529-58-49, (65) 529-58-16, ( 65) 529-57-05, (65) 529-59-33
    adres e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl
2. Administracja Osiedla przy ul. Luksemburskiej 12
    od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
    tel. (65) 526-81-58, (65) 526-88-59, (65) 526-88-08
    Wszystkie dni tygodnia - Dyżury od 15:00-7:00, tel. (65) 526-88-08

Z uwagi na powyższe, obsługa mieszkańców odbywa się WYŁĄCZNIE w formie:
- poczty tradycyjnej lub lokowania korespondencji do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby spółdzielni
  przy ul. Sułkowskiego 46 z lewej strony z napisem LSM;
- telefonicznej;
- elektronicznej;
- wydawanie pilnych zaświadczeń po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wszystkie nieprzewidziane awarie usuwane będą na bieżąco przy udziale pracowników spółdzielni oraz firm zewnętrznych. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób usuwających awarie, prosimy o kontakt telefoniczny ze spółdzielnią w celu potwierdzenia. Przypominamy, że pracownicy spółdzielni posiadają identyfikatory służbowe ze zdjęciem i pieczątką spółdzielni z numerami telefonów.

Jesteśmy przekonani, że nasze Wspólne nasze działania i wyrozumiałość przyczynią się do przeciwdziałania i zwalczania a także zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, podjął decyzję o zawieszeniu działalności klubu „Kwadrat” w terminie od 12 marca 2020 r. do odwołania.