Ogłoszenia archiwalne
OGŁOSZENIE

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
działając w oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień
29 czerwca 2010r. o godz. 17:00
w sali  Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 3a
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
PORZĄDEK OBRAD

1.   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2.   Przedstawienie zasad i trybu obradowania Walnego Zgromadzenia Członków.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Wybór Komisji:
           a)  Mandatowo-Skrutacyjnej,
           b)  Wnioskowej.
5.   Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników
      Walnego Zgromadzenia Członków.
6.   Sprawozdania:
           a)  Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2009 rok,
           b)  Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej Komisji za 2009 rok,
           c)  z wykonania uchwał podjętych przez  Walne Zgromadzenie Członków w dniu 26.06.2009r.
7.   Przedstawienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z lustracji pełnej
      Spółdzielni za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2009r.
8.   Przedstawienie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
           a)  Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 rok,
           b)  Rady Nadzorczej i jej Komisji za 2009 rok,
           c)  z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26.06.2009r.,
           d)  finansowego za 2009 rok,
      oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
9.   Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1)  zatwierdzenia sprawozdań:
           a)  Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 rok,
           b)  Rady Nadzorczej i jej Komisji za 2009 rok,
           c)  z wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków z dnia 26.06.2009r.
           d)  finansowego za 2009 rok.
      2)  podziału nadwyżki bilansowej za 2009 rok,
      3)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
      4)  przyjęcia listu polustracyjnego z lustracji pełnej za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2009r.
      5)  przyjęcia podstawowych kierunków działania Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2010 rok.
      6)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
12. Zakończenie.
ZARZĄD
Leszczyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Lesznie
Leszno, dnia 27 maja 2010r.
UWAGA!
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie informuje, że wszystkie sprawozdania za 2009 rok oraz pozostałe materiały, w tym projekty uchwał, wyłożone będą do wglądu Członkom w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Sułkowskiego 46, od dnia 15 czerwca 2010r.
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05