Ogłoszenia archiwalne
OGŁOSZENIE

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
działając w oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień
30 czerwca 2011r. o godz. 17:00
w sali  Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 3a
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD

1.   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2.   Przedstawienie zasad i trybu obradowania Walnego Zgromadzenia Członków.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Wybór Komisji Wyborczej.
5.   Wybór Komisji Wnioskowej.
6.   Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
7.   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8.   Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników
      Walnego Zgromadzenia Członków.
9.   Wybory do Rady Nadzorczej.
9a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
10. Sprawozdania:
           a)  Sprawozdanie Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2010 rok,
           b)  Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu,
           c)  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2010 rok,
           d)  Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej,
           e)  Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez  Walne Zgromadzenie Członków w dniu
                29 czerwca 2010r.,
           f)   Dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez  Walne Zgromadzenie
                Członków w dniu 29 czerwca 2010r.
11. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Przedstawienie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2010 rok,
      sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1)  zatwierdzenia sprawozdań:
           a)  Zarządu z działalności Spółdzielni za 2010 rok,
           b)  Rady Nadzorczej za 2010 rok,
           c)  z wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 29.06.2009r.,
           d)  finansowego za 2010 rok.
      2)  podziału nadwyżki bilansowej za 2010 rok,
      3)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
      4)  przyjęcia podstawowych kierunków działania Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2011 rok.
      5)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
15. Zakończenie.
ZARZĄD
Leszczyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Lesznie
Leszno, dnia 21 czerwca 2011r.
UWAGA!
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie informuje, że wszystkie sprawozdania za 2010 rok oraz pozostałe materiały, w tym projekty uchwał, wyłożone będą do wglądu Członkom w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Sułkowskiego 46, od dnia 15 czerwca 2011r.
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05