tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Ogłoszenia archiwalne
Ogłoszenie o zatrudnieniu Głównego Księgowego
Zarząd
Leszczy
ńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

zatrudni od 1 listopada 2011 roku osobę na stanowisko
Głównego Księgowego


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
· obywatelstwo polskie,
· wskazane posiadanie członkostwa w Leszczy
ńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie,
· wykształcenie wyższe ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość,
· 5 letni staż pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostek gospodarczych,
· znajomość przepisów prawa obowiązującego w spółdzielczości mieszkaniowej,
· umiejętność dobrej organizacji pracy w zespole.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
· list motywacyjny oraz życiorys z jednym aktualnym zdjęciem,
· dokumentację posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego,
· dokumentację przebiegu pracy zawodowej,
· zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza
ń do zajmowanego stanowiska kierowniczego wystawione nie
   wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
· dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).

Oferty z wymaganą dokumentacją prosimy przesłać do dnia 10 października 2011 roku na adres:

   Zarząd
   Leszczy
ńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
   Ul. Sułkowskiego 46,        64-100 Leszno
   (Sekretariat)Przesłane dokumenty nie będą zwracane.