Ogłoszenie przetargu - data ogłoszenia: 31.03.2021 r.
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46 zaprasza do składania pisemnych ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego (sprzedaż mieszkania) przy ul. Prochownia 22/2 w Lesznie o powierzchni użytkowej 37,6 m2, 2-pokojowe, parter, cena wywoławcza 104.000,00 zł.

Wadium, w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić do dnia 13 kwietnia 2021 r. na konto Spółdzielni nr 53 1020 3088 0000 8902 0003 8109 z dopiskiem „Wadium za mieszkanie przy ul. Prochownia 22/2”. Decyduje data wpływu wadium na konto Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA ZAKUPU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. PROCHOWNIA 22/2” należy składać do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30, do skrzynki podawczej przy siedzibie Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46 w Lesznie lub tradycyjną drogą pocztową. Oferty dostarczone w formie elektronicznej zostaną odrzucone. Decyduje data wpływu do Spółdzielni.

Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres/adres siedziby, PESEL/NIP, nr tel. kontaktowego),
- oferowaną cenę zakupu lokalu mieszkalnego,
- oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz stanem technicznym mieszkania,
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla
  uczestników przetargów,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- deklarację przystąpienia do Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie.

Regulamin, druki oświadczeń i deklaracji dostępne są do pobrania poniżej ogłoszenia.

Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym mieszkania w dniu 8 kwietnia 2021 r. w godz. 13.00-13.30.
Dodatkowe informacje o postępowaniu można uzyskać telefonicznie, kontaktując się z działem GZM, tel.: 65 529-58-49; 65 529-57-05, numery wewn.: 35 lub 36.

Zarząd Leszczyńskiej SM