Ogłoszenie przetargu - data ogłoszenia: 14.02.2022 r.
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Roboty drogowe - remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów; naprawa dróg po zimie.
  2. Roboty instalacyjne - remonty instalacji i sieci gazowych, wod.-kan., c.o. i c.w.u. oraz usuwanie awarii.
  3. Roboty murarskie - remont balkonów, posadzek, kominów, drobny remont elewacji.
  4. Roboty malarskie - malowanie elewacji, klatek schodowych, piwnic oraz usuwanie glonów z elewacji.
  5. Modernizacja maszynowni dźwigów osobowych w budynkach XI-kondygnacyjnych.
  6. Roboty dekarskie - remonty pokrycia dachów - daszki, wiatrołapy, naprawy punktowe.
  7. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i stalowej.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 9.03.2022 r. do godz. 9:00 za pomocą poczty tradycyjnej lub lokowania korespondencji do skrzynki i okna podawczego znajdujących się przy wejściu do siedziby Spółdzielni ze względu na trwanie na obszarze naszego kraju stanu epidemii.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi dnia 9.03.2022 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) bez udziału Oferentów.
Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Dokumentację przetargową należy pobrać poprzez linki podane niżej od dnia 14.02.2022 r.

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych” i jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej LSM nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku.
Zamawiający - Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu rzeczowego robót bez podania przyczyn.

Zarząd Leszczyńskiej SM
Dokumentacja przetargowa do pobrania - roboty remontowo-budowlane